Thứ năm, 13/06/2019
711

Thông báo dò điểm rèn luyện dành cho sinh viên Khóa 12


Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên Khóa 12, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên Khóa 12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học (file đính kèm).
Nếu có trường hợp nào sai sót cần điều chỉnh, đề nghị sinh viên trực tiếp liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV. Hoàng Thị Luyên) trước ngày 24 tháng 6 năm 2019. Sau thời hạn trên sinh viên sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện.

 


File đính kèm:

ĐRL_CUA_KHOA_K12.xls